ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ M.M.E.
MediaData central
 Μεθοδολογία     Πληθυσμός     Πηγές   Περιεχόμενο   
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στόχος
Η διάκριση μεταξύ κύριων και συμπληρωματικών στοιχείων
Αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των στοιχείων


Στόχος:

Η δημιουργία όσο και η διαρκής επικαιροποίηση μιας βάσης δεδομένων η οποία θα περιέχει αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία , καθώς και ευσύνοπτη πληροφόρηση σχετικά με:
  • τα έντυπα Μ.Μ.Ε: εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία
  • τον κινηματογράφο
  • τα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε: ραδιόφωνα, τηλεοράσεις , άλλες συσκευές Μ.Μ.Ε
  • τα νέα Μ.Μ.Ε: ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία, διαδίκτυο
  • την κατανάλωση των ηλεκτρονικών και των νέων μέσων
  • γενικά ( όχι κατά κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών) στοιχεία διαφημιστικής δαπάνης,
έχοντας ως βάση ένα κατά το δυνατόν ενιαίο στατιστικό υπόστρωμα, ώστε τα σχετικά μεγέθη να είναι συγκρίσιμα μεταξύ των χωρών οι οποίες συμμετέχουν στην στατιστική βάση.Η διάκριση μεταξύ κύριων και συμπληρωματικών στοιχείων:

Τα κύρια στοιχεία αποτελούν τον πυρήνα της ποσοτικής βάσης δεδομένων.

Περιλαμβάνουν τις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων, των περιοδικών, καθώς και τις εκτιμήσεις του συνολικού αριθμού των συσκευών ραδιοφώνου και τηλεόρασης.

Συμπληρωματικά, περιλαμβάνουν τις εκτιμήσεις του αριθμού των συσκευών των νέων Μ.Μ.Ε (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητή τηλεφωνία και διαδίκτυο), καθώς και των μεγεθών της διαφημιστικής δαπάνης.

Εφόσον τούτο είναι εφικτό, είναι δυνατόν να υπάρξουν και διαμερίσεις των κύριων στοιχείων, με βάση συγκεκριμένες τυπολογίες ( λ.γ. τυπολογίες με βάση το περιεχόμενο για τα έντυπα).

Τα συμπληρωματικά στοιχεία συνιστούν ειδικότερες διαμερίσεις, με σκοπό να δώσουν μια περισσότερο αναλυτική εικόνα των ως άνω μεγεθών. Η καταγραφή των βασίζεται στον βαθμό διαθεσιμότητάς των. Ωστόσο, τα συμπληρωματικά στοιχεία δεν θα πρέπει να μειώσουν το ζητούμενο της ευελιξίας και του ευσύνοπτου της στατιστικής βάσης δεδομένων.Αξιοπιστία και συγκρισιμότητα των στοιχείων:

Ιδιαίτερα σημαντική – όπως και σε κάθε ανάλογη περίπτωση – είναι η αξιοπιστία των παρατιθέμενων στοιχείων. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος αναζήτησής των από επίσημες πηγές ή από ανεξάρτητες και αξιόπιστες πηγές.

Επιπλέον, η ανάγκη για συγκρισιμότητα επιβάλλει την ευρύτερη δυνατή συμφωνία στο επίπεδο του ορισμού του κάθε εξεταζόμενου μεγέθους, για το σύνολο των χωρών οι οποίες συμμετέχουν σε αυτήν την στατιστική βάση δεδομένων.Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2006 13:52